facebook_pixel facebook_pixel

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego

Definicje.
1
W niniejszym regulaminie sklepu internetowego https://ohsglobal.pl, zwanym dalej „Regulaminem”, pod poniższymi pojęciami należy rozmieć:

„Usługodawca” – OHS GLOBAL Sp. z o. o. z siedzibą w Kolonii Bilew, adres: Kolonia Bilew 27, 98-100 Łask, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000753257, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 8311638097, REGON: 38170436100000, e-mail: biuro@ohsglobal.pl,
„Sklep” – sklep internetowy w formie platformy e-learningowej, znajdujący się na stronie internetowej https://ohsglobal.pl oraz jej podstronach, umożliwiający dostęp do szkoleń e-learningowych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy; za pomocą Sklepu Usługodawca zawiera z Klientem Umowę o szkolenie,
„Serwis” – oznacza witrynę internetową https://ohsglobal.pl, na której dostępny jest Sklep oraz treści związane z tematyką bezpieczeństwa i higieny pracy,
„Klient” – każda osoba, która zawarła z Usługodawcą Umowę o szkolenie,
„Konto” – konto Klienta założone przez Usługodawcę dla Klienta przy zawieraniu Umowy o szkolenie, umożliwiające korzystanie ze szkoleń, udostępnionych Klientowi przez Usługodawcę.
„Konsument” – osoba fizyczna zawierająca z Usługodawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
„Umowa o szkolenie”–umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi szkolenia przez Usługodawcę na rzecz Klienta z zakresu przede wszystkim bezpieczeństwa i higieny pracy, przy czym umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną oznacza wykonanie usług świadczonych bez jednoczesnej obecności stron(na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

Postanowienia ogólne.
2
Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2017, poz. 1219). Określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Klientów, polegających na:umożliwieniu im zawierania drogą elektroniczną Umów o szkolenie,udostępnianiu informacji o szkoleniach, ich tematyce i innych usługach Usługodawcy.
Usługodawca przetwarza dane osobowe Klienta. Więcej w Polityce prywatności i plików cookie.
Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu oraz Serwisu.

3
Treści prezentowane na stronach Serwisu, opisujące szkolenia i usługi oferowane przez Usługodawcę,w szczególności ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów art. 66 i 661 Kodeksu cywilnego.
Przeglądanie dostępnych szkoleń w ramach Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Zawarcie Umowy o szkolenie wymaga jednak zawarcia umowy o Konto, zgodnie z § 6 Regulaminu.
Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

4
Z Usługodawcą można porozumiewać się za pomocą adresów i numerów podanych poniżej. Na adresy Usługodawcy można przesyłać zapytania, wiadomości, we wszystkich sprawach związanych ze Sklepem i Serwisem:

Adres Usługodawcy: Kolonia Bilew 27, 98-100 Łask
Adres e-mail Usługodawcy: biuro@ohsglobal.pl
Numer telefonu Usługodawcy: + 48 792 666 723
Numer rachunku bankowego Usługodawcy: PL 56 1050 1461 1000 0090 8048 6690

III. Zasady dostępności i wymagania techniczne

6
Do korzystania ze Serwisu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Klienta. Wystarczający jest: dostęp do Internetu, posiadanie adresu e-mail oraz standardowy system operacyjny i przeglądarka internetowa.
Dostęp do części zasobów Serwisu, tj. do materiałów Sklepu udostępnianych na platformie e-learningowej, posiadają wyłącznie Klienci, po zalogowaniu się.
W przypadku kontaktu z Usługodawcą przy pomocy formularza kontaktowego, zamieszczonego na stronie, konieczne jest podanie adres e-mailowego.

III. Zasady korzystania z Serwisu

IIIa. Założenie Konta

7
Osoba chcąca skorzystać ze szkolenia online, w formie platformy e-learningowej, zawiera z Usługodawcą Umowę o szkolenie. Korzystanie z platformy wymaga zarejestrowania konta przez Klienta (tj. zawarcia umowy o założenie Konta).
Rejestracja konta możliwa jest jedynie podczas dokonywania zakupu szkolenia (zawarcia Umowy o szkolenie) – §10 Regulaminu.
Dokonanie zakupu powoduje wysłanie formularza rejestracyjnego do Sprzedawcy i jest równoznaczne z zawarciem umowy o założenie konta. Formularze przyjmowane są 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
Klient po dokonaniu zakupu otrzyma e-mail, stanowiący potwierdzenie założenia Konta.
Dla Konta Administrator tworzy login. W e-mailu potwierdzającym założenie Konta Usługodawca przesyła utworzony login oraz link aktywacyjny, który umożliwia zalogowanie się do swojego Konta.
Po kliknięciu w link aktywacyjny Klient tworzy własne indywidualne hasło dla swojego Konta.
Logowanie do Konta następuje przy pomocy adresu e-mail lub loginu oraz hasła. Usługodawca zaleca, by Klient starannie przechowywał login i hasło, tak aby żadne osoby nieuprawnione nie uzyskały dostępu do tych danych.
Jeżeli Klient jest Konsumentem, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy o założenie Konta, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia.

8
W przypadku zawarcia umowy o szkolenie między Usługodawcą a pracodawcą,Usługodawca tworzy dla pracowników indywidualne Konta w oparciu o dane osobowe pracowników podane przez pracodawcę.
Usługodawca na adresy e-mailowe pracowników przesyła dane umożliwiające zalogowanie się do utworzonego przez Usługodawcę indywidualnego Konta.
Po zalogowaniu się przez pracownika, w ramach indywidualnego Konta wyświetlane są dostępne dla pracownika szkolenia. Dla możliwości rozpoczęcia szkolenia, konieczne jest wpisanie daty i miejsca urodzenia przez pracownika.
Usługodawca usuwa automatycznie założone dla pracowników Konta po okresie 1 roku od dnia nadania dostępu do szkolenia pracownikowi.

9
Po założeniu Konta Klient (pracownik) ma możliwość: edycji swoich danych, przeglądania zamówionych szkoleń, historii odbytych szkoleń.

IIIb. Zawarcie umowy w Serwisie

10
Zawarcie Umowy o szkolenie odbywa się przy pomocy Sklepu. Klient wybiera interesujące go szkolenie na stronie https://ohsglobal.pl/kategoria/kursy/i następnie przechodzi do koszyka. Dla dokonania zakupu szkolenia konieczne jest założenie Konta – §7 Regulaminu.
Aby dokonać zakupu szkolenia, należy:
dodać wybrane przez siebie szkolenie do koszyka,
kliknąć „Przejdź do Kasy”,
wypełnić obszar związany z danymi osobowymi, danymi niezbędnymi do prawidłowego wystawienia faktury, wypełnić dane do utworzenia konta lub jeżeli Konto zostało już wcześniej utworzone – zalogować się,
wybrać metodę płatności,
potwierdzić zgłoszenie zamówienia poprzez naciśnięcie „Kupuję i płacę”,
opłacić zamówienie,
powrócić do sklepu, gdzie pojawi się informacja „Zamówienie złożone poprawnie”.
Zapłata ceny za szkolenie odbywa się z góry przy pomocy:
płatności internetowych – portalu PayU,
przelewu bankowego.
W przypadku wyboru płatności internetowych, Klient po kliknięciu przycisku „Kupuję i płacę” zostanie przekierowany na stronę podmiotu realizującego płatności internetowe. Realizacja płatności odbywa się na podstawie regulaminu dostępnego na stronie podmiotu realizującego płatności internetowe
W przypadku wyboru płatności przelewem, Klient po kliknięciu przycisku „Kupuję i płacę” otrzymana nr rachunku w e-mailu potwierdzającym złożenia zamówienia, na który należy dokonać płatności.
Do zamówienia dołączony jest dokument sprzedaży zgodny z przepisami podatkowymi.
W przypadku chęci otrzymania faktury, jako dokumentu sprzedaży, Klient powinien podać dane niezbędne do jej wystawienia w polu „Uwagi do zamówienia”.

11
Klientowi, będącego Konsumentem, przysługuje uprawnienie do odstąpienia od Umowy o szkolenie w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
Dla odstąpienia od umowy Klient może skorzystać z formularza odstąpienia, stanowiącego załącznik nr 1. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Usługodawcy. Skorzystanie z formularza odstąpienia nie jest obowiązkowe
W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą.
W przypadku jednak, gdy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy o zawarcie, Klient rozpocznie szkolenie, traci on prawo do odstąpienia od umowy. W przypadku bowiem umów o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy, Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.

12
Szkolenie udostępniane jest w Serwisie przez oznaczony czas. W tym czasie Klient może w dowolnym momencie rozpocząć szkolenie.
Szkolenie składa się z modułów szkoleniowych. Każdy moduł kończy test weryfikujący, którego wynik nie ma wpływu na ostateczny wynik testu sprawdzającego.
Po kursie należy przystąpić do testu sprawdzającego. Pozytywny wynik testu sprawdzającego uprawnia Usługodawcę do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie wysyłane jest w formie pisemnej na adres Klienta, a na życzenie również na adres e-mailowy.
W przypadku negatywnego wyniku testu, Klientowi nie przysługuje roszczenie o zwrot zapłaconej ceny szkolenia.

13
Usługodawca informuje, że ma obowiązek udostępnić szkolenie w sposób wolny od wad.
Reklamacje dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę można składać pisemnie na adres Sprzedawcy podany w postanowieniu § 1 lit. a, mailowo na następujący adres e-mail: biuro@ohsglobal.pl, osobiście do protokołu w siedzibie Sprzedawcy podanej w postanowieniu § 1 lit. a.
W reklamacji należy podać: dane kontaktowe Klienta umożliwiające udzielenie odpowiedzi na złożoną reklamację oraz opis zdarzenia będącego podstawą reklamacji.
Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od daty ich otrzymania przez Sprzedawcę, w przypadku umów zawartych z Konsumentami.

VII. Prawa Autorskie.

19
Zawartość strony internetowej Usługodawcy i wszelkie materiały szkoleniowe zamieszczone w Sklepie chronione są prawami autorskimi.
Klient ma obowiązek korzystania z tych materiałów w sposób zgodny z prawem. Zabrania się kopiowania w całości lub częściowo wszelkich dzieł w ramach Sklepu, jak i elementów graficznych Sklepu i witryny internetowej Usługodawcy. Każda próba kopiowania zostanie zgłoszona do prokuratury i instytucji związanych z ochroną Prawa Autorskiego.
Klient nie może udostępniać w jakiejkolwiek formie żadnych materiałów stanowiących część szkolenia osobom trzecim.

VIII. Postanowienia końcowe.

20
W trakcie korzystania z Serwisu, a także ze Sklepu oraz korespondencji z nim zakazane jest podawanie treści o charakterze bezprawnym.

21
Klientowi nie przysługuje uprawnienie do wypowiedzenia umowy o szkolenie.

22
Usługodawca przysługuje prawo do wyłączenia lub ograniczenia Sklepu i witryny internetowej w celu modernizacji, naprawy lub ulepszenia strony internetowej.
Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe po stronie Klienta z przyczyn niezależnych od Usługodawcy, takich jak awarie transmisji, przerwy w dostawie energii, awarie urządzeń technicznych, siła wyższa.

23
Klient obowiązany jest potwierdzić akceptację niniejszego regulaminu przy zawieraniu umów z Usługodawcą.
Regulamin jest dostępny w siedzibie Sprzedawcy oraz na stronie ohsglobal.pl