facebook_pixel facebook_pixel

POLITYKA PRYWATNOŚCI

I PLIKÓW COOKIES

 

 1. Postanowienia ogólne.
 • 1

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz. U. 2017 r. poz. 1219) oraz na podstawie art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (tekst jednolity: Dz. U. 2018 r. poz. 1954.) OHS GLOBAL Sp. z o. o. z siedzibą w Kolonii Bilew, adres: Kolonia Bilew 27, 98-100 Łask, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000753257, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 8311638097, REGON: 38170436100000, zwana dalej „Wykonawcą”, wprowadza niniejszą Politykę Prywatności i Plików Cookies, zwaną dalej „Polityką”.

 

 • 2
 1. Pojęcia pisane w Polityce wielką literą, o ile nic innego nie wynika z treści Polityki, mają znaczenie określone w Regulaminie sklepu internetowego https://ohsglobal.pl
 2. Pojęcie „Użytkownika” oznacza Klienta, osobę chcącą zostać Klientem lub internautę odwiedzającego strony Serwisu.
 3. Niniejsza polityka przedstawia sposób przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem z usług świadczonych przez nasz Serwis i Sklep w oparciu o Regulamin sklepu internetowego.
 4. We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się, wysyłając maila pod adresem: biuro@ohsglobal.pl lub dzwoniąc pod numer: + 48 792 666 723.

 

 1. Dane osobowe.
 • 3
 1. Wsppóładministratorzy

Administratorem danych osobowych jest:

 • Wykonawca, czyli OHS GLOBAL Sp. z o. o. z siedzibą w Kolonii Bilew, adres: Kolonia Bilew 27, 98-100 Łask, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000753257, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 8311638097, REGON: 38170436100000, oraz
 • Consilia Global Ltd. z siedzibą w Milton Keynes, adres: 39 Helford Place Milton Keynes MK6, 2ST, zarejestrowaną pod numerem ‘Company number’: 11497816.

Podmioty wymienione powyżej są Współadministratorami danych osobowych, co oznacza, że wykorzystują dane osobowe do wspólnych celów i wspólnie decydują o tym, w jaki sposób dane będą przetwarzane. Współadministratorzy współpracują w zakresie świadczenia usług szkoleniowych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy przy pomocy platform e-learningowych, znajdujących się na stronach internetowych https://ohsglobal.ploraz http://www.consiliaglobal.com/.

 

W związku z tym, że współadministrowanie ma charakter transgraniczny, wiodącym współadministratorem jest Wykonawca, tj. OHS GLOBAL Sp. z o. o. z siedzibą w Kolonii Bilew, adres: Kolonia Bilew 27, 98-100 Łask, Polska.

 

 1. Wspólne uzgodnienia między Współadministratorami
 • Współadministrowanie obejmuje wszelkie dane osobowe przetwarzane przez Współadministratorów, w tym w szczególności dane osobowe: klientów, potencjalnych klientów, dostawców towarów i usług.
 • Współadministrowanie dotyczy wszelkich operacji przetwarzania danych osobowych, wykonywanych przez każdego ze Współadministratorów w związku z administrowaniem tymi danymi.
 • Współadministratorzy informują, iż niezależnie od czasu trwania łączącej ich Umowy, współprzetwarzanie przez nich danych osobowych będzie następować przez czas niezbędny do realizacji celów, w których dane są przetwarzane.
 • W ramach umowy o współadminsitrowanie zawartej pomiędzy Współadministratorami uzgodnione zostały zakresy swojej odpowiedzialności dotyczące wypełniania obowiązków wynikających z RODO. W szczególności ustalono, że:
 1. OHS GLOBAL sp. z o.o. będzie zobowiązana do samodzielnego wypełnienia obowiązków informacyjnych, o których mowa w art. 13 i 14 RODO, a także do realizacji praw podmiotowych wskazanych w art. 15-22 RODO w stosunku do osób, których dane zostały pozyskane przez OHS GLOBAL sp. z o.o. oraz wobec podmiotów, których dane zostały pozyskane wspólnie przez Współadministratorów.
 2. Consilia Global Ltd. będzie zobowiązana do samodzielnego wypełnienia obowiązków informacyjnych, o których mowa w art. 13 i 14 RODO, a także do realizacji praw podmiotowych wskazanych w art. 15-22 RODO w stosunku do osób, których dane zostały pozyskane przez Consilia Global Ltd.
 • Współadministratorzy uzgodnili, iż w razie wątpliwości domniemuje się, że podmiotem zobowiązanym do wypełnienia obowiązków z zakresu ochrony danych osobowych jest OHS GLOBAL sp. z o.o. Osoba, której dane dotyczą, może wykonywać przysługujące jej prawa wynikające z RODO wobec każdego ze Współadministratorów, jak również kierować żądania w tym zakresie do wspólnego punktu kontaktowego, o którym mowa w pkt. 9 poniżej.
 • Współadministratorzy wobec osób trzecich będą ponosić solidarną odpowiedzialność za wszelkie konsekwencje przetwarzania danych osobowych w sposób naruszający przepisy prawa ochrony danych osobowych.

 

 1. Cele i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu wykonania umowy na podstawie zawartej umowy o świadczenie usługi szkolenia oraz zawarcia umowy o świadczenie usługi szkolenia na podstawie Pani/Pana zainteresowania naszą ofertą.

 

Po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, dane mogą być przetwarzane również w celu przesłania prośby o wyrażenie opinii na temat zakupów w sklepie, przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną lub wykonywania telefonicznych połączeń w celach marketingowych – odpowiednio w związku z art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 ust. 1 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo Telekomunikacyjne, w tym kierowanych w wyniku profilowania, o ile użytkownik wyraził stosowną zgodę.

 

 

 

 1. Kategorie danych, które są przetwarzane

Współadministratorzy zbierają i przetwarzają dane osobowe użytkowników Serwisu i Klientów Sklepu. Dane zbierane są m.in. podczas zawierania umowy o założenie Konta, składania zamówień lub nawiązania kontaktu w celu zawarcia umowy o świadczenie usługi szkolenia, podawania danych osobowych dla możliwości prowadzenia szkolenia w celu wystawienia zaświadczenia o ukończonym szkoleniu.

 

A zatem przetwarzane są przede wszystkim następujące dane osobowe:

– dane kontaktowe, takie jak imię, nazwisko, nr telefonu, adres e-mail,

– adres zamieszkania,

– data i miejsce urodzenia,

– nr PESEL.

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale bez podania danych osobowych większość usług świadczonych przez Wykonawcę nie może być wykonana.

 

 1. Odbiorcy danych

Państwa dane osobowe udostępniane są następującym kategoriom podmiotów: podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu (m.in. podmiotom prowadzącym obsługę księgową, prawną, informatyczną).

 

 1. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Wykonawca przekazuje Państwa danych poza teren Unii Europejskiej, w związku z zawartą umową o współadministrowanie.

 

 1. Okres przechowywania danych

Dane będą przechowywane do czasu usunięcia Konta lub do czasu wycofania udzielonej dobrowolnej zgody na ich przetwarzanie lub do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem ich przetwarzania.

 

Dane pozyskane w celu zwarcia umowy Wykonawca przechowuje przez okres negocjowania umowy oraz do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym ostatni raz się z nami kontaktowano.

 

Dane pozyskane w związku z zawarciem umowy przetwarzane są do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy lub przez okres ważności szkolenia.

 

 1. Twoje prawa

Przysługuje Państwu prawo do:

 • Prawo do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • Prawo do sprostowania swoich danych,
 • Prawo do usunięcia danych,
 • Ograniczenia przetwarzania danych,
 • Prawo do wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • Prawo do przenoszenia danych,
 • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

 1. Punkt kontaktowy

W przypadku jakichkolwiek pytań, wątpliwości oraz we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się telefoniczne, e-mailowo lub pisemnie:

Adres:

OHS GLOBAL sp. z o.o.

Kolonia Bilew 27, 98-100 Łask, Polska

Adres e-mail: biuro@ohsglobal.pl
Numer telefonu: + 48 792 666 723

 

 

 • 4

III. Pliki cookies.

 

 1. Wykonawca wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie).
  2. Wykonawca przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach: statystycznych oraz zapewnienia prawidłowego działania strony www, a w szczególności utrzymania sesji po zalogowaniu.

 

 • 5
 1. Wykonawca informuje, że każdy odwiedzający Serwis ma możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.
 2. Co więcej, pliki cookies mogą być przez odwiedzającego usunięte po ich zapisaniu przez Wykonawcę, poprzez: odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

 

 • 6
 1. Inne.

Użytkownik co do zasady nie ma możliwości korzystania z usług realizowanych za pośrednictwem Sklepu anonimowo lub pod pseudonimem.

 

 • 7

Wykonawca będzie także rejestrował nr IP komputera, za pośrednictwem którego Użytkownik będzie korzystać z Sklepu.

 

 • 8
 1. W przypadku pytań i opinii dotyczących stosowanej przez Wykonawcy Polityki prosimy o ich przesyłanie na adres e-mail: biuro@ohsglobal.pl
 2. Polityka znajduje się na stronie https://ohsglobal.ploraz w siedzibie Wykonawcy.

© Ewa Pabisiak 2019